Skip to main content

Рециклажа


Концепт одрживог развоја подразумева, између осталог, рационално коришћење и заштиту природних ресурса и, посебно, поновну употребу већ употребљених материјала у процесу индустријске производње.
То и јесте смисао и сврха значења речи "рециклажа": производ који је већ употребљен и бачен (као отпад), поново се прерађује и употребљава као сировина за даљу производњу.

У земљама Европске уније, рециклажа спада у стратешку привредну грану, а њено учешће у привреди износи 35% - 75%.

У Србији, у периоду 2006. - 2008. рециклажа је учествовала у укупној индустријској производњи са скромних 0.3%.

Као одговор на захтеве времена, еколошке стандарде и одговорно управљање отпадом, у оквиру ЈКП "КРУШЕВАЦ", ако посебан сектор формиран је Центар за рециклажу.

Центар за рециклажу смештен је у пословно-складишном простору површине око 300 м2, на око 0,5 ха уређеног земљишта са приступним саобраћајницама.

Центар је технолошки опремљен за балирање, паковање, мерење и транспорт комерцијалног и амбалажног отпада (ПЕТ, ПВЦ фолија, картон, папир, лименке и стакло).

Специјална возила типа "потисна плоча" сакупљају комерцијални и амбалажни отпад из специјалних контејнера, довозе га до манипулативног центра, где се врши идентификација, разврставање, балирање и складиштење.

Посебно значајан индикатор комерцијалног и амбалажног отпада је његова количина изражена у m3.
Примарно разлагање (на месту настанка) комерцијалног и амбалажног отпада има многоструке предности:

- Комерцијални ефекти продаје ("чист отпад")
- Уштеде у тошковима сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада
- Продужава се радни век трајања депоније за количине (у m3) отпада који се рециклира
- Повећавају се могућности новог запошљавања
- Развија се јавна свест о неопходности управљања отпадом

Контакт

Рекламације: 0800 031 037
Централа:
 037 423 026
Комерцијала: 037 443 073
Књиговодство: 037 425 999
Финансије: 037 438 792

Пратите нас

    

Текући рачун

Комерцијална банка
205-4363-94